Provozní řád Wellness eFi Palace – sauny (finská a parní)

eFi Palace, s.r.o., IČ: 29378702
hotelová část eFi Hotel
Bratislavská 234/52, 602 00 Brno

I.Úvodní informace

Název provozovny: Wellness eFi Palace

Adresa provozovny: Bratislavská 234/52, Brno 602 00

Identifikace provozovatele: eFi Palace, s.r.o. IČ: 29378702, Bratislavská 234/52, 602 00 Brno

Výpis z veřejné části živnostenského listu - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Provozní doba:  7:00 - 22:00

Zdroj vody: Veřejný vodovod

Dodavatel technologie: CDP Plast s.r.o., Horavia s.r.o.,

Pracovníci odpovědní za provoz:  Zlata Růžičková

Telefonické kontakty: recepce:  515 555 500  odpovědný vedoucí: 603 469 318

Předmět činnosti: provozování finské a parní sauny

Zdroj vody: objekt je napojen na veřejný vodovodní řad města Brna včetně sprch, odpadní voda je svedena do městské kanalizace

Prostorové dispozice: v 1.NP se nachází recepce, šatna, WC muži, WC ženy, v 2.NP se nachází prohřívárna, sprchy, odpočinková místnost.

Provozní řád platný od: 1.7.2015

Schváleno Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pod spis. zn. S-KHSJM . ...59../2015, č. j. .KHSJM ...48817..../2015/BM/HOK dne 3.11.  2015

II. Zákonné požadavky

 1. Provozní řád byl vypracovaný a předložený orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení podle § 6c odst. 1 písm. f) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,v platném znění.
 2. Kapacita šatny odpovídá dvojnásobku počtu míst prohřívárny. Podlahy a stěny šaten jsou z hladkého, snadno omyvatelného materiálu. Teplota vzduchu v šatně je min. 22 stupňů Celsia. Šatna je vybavena šatními skříňkami v počtu 20ks v mužské části a 20ks v ženské části.
 3. V prostoru sauny se nachází očistné i ochlazovací sprchy. Na jednu sprchu odpovídají 4 místa v potním prostoru. Stěny sprch jsou obloženy obkladačkami do výšky 2,2m. Stěny a stropy ve sprchách jsou omítnuty omítkou s přípravkem proti plísni.
 4. Záchody jsou odděleny pro muže a ženy. Podlahy a stěny sprch a záchodů jsou ze snadno dezinfikovatelného a snadno omyvatelného materiálu.
 5. Všechny místnosti sauny jsou větrány větracím zařízením.
 6. Kapacita potního prostoru je 8 osob ve finské sauně a 5 v parní sauně. Stěny i strop jsou obloženy kvalitním vyschlým dřevem na povrchu obroušeném, bez smolných ložisek a suků. Dřevo není impregnované, napuštěné ani nalakované.
 7. Potní prostor je vybaven dvěma stupni dřevěných pryčen o šířce 0,6 – 1m. Na osobu dle kapacity potního prostoru se počítá s min. 1 m délky plošiny. Podlaha je z dobře omyvatelného materiálu a vyspárována. Saunové topidlo je zajištěno proti náhodnému dotyku osob. Potní prostor je dostatečně větratelný i osvětlený. Osvětlovací těleso je umístěno tak, aby nedošlo k ohrožení osob.
 8. K ochlazení těla slouží ochlazovna, kterou tvoří ochlazovací sprcha a vědra sloužící k polévání. Vědra jsou 1x týdně mechanicky čištěna, případně i dezinfikována dle potřeby.
 9. Velikost odpočívárny činí dle návštěvnosti min. 2m2 na jedno místo v potním prostoru. Odpočívárna je vybavena lehátky počtu odpovídajícím kapacitě potního prostoru a snadno omyvatelným povrchem. Podlaha odpočívárny je snadno čistitelná.  Odpočívárna je vybavena  teploměrem a teplota vzduchu je min. 18 stupňů Celsia.
 10. Součástí vybavení provozovny je lékárnička, která mimo jiné obsahuje desinfekční prostředky  (antiseptika) s virucidním účinkem a prostředky na zástavu krvácení. Obsah lékárničky:

1 Ajatin 25 ml
1 Sada ústních vzduchovodů
Obvazový materiál
2 Kompres 7,5x7,5 sterilní/2ks
4 Obinadlo pružné nesterilní
2 Obvaz hotový s polštářkem č.2
2 Obvaz hotový s polštářkem č.3
1 Náplast s polštářkem 8 x 4cm/6ks
1 Teploměr lékařský
2 Maska resuscitační
1 Náplast na cívce 2,5x5m
1 Rychloobvaz 6cm x 1m
2 Škrtidlo
2 Chirurgické rukavice
2 Trojcípý šátek
1 Nůžky s kulatými hroty
1 Pinzeta plastová
2 Špendlíky zavírací
1 Karta první pomoci
2 Isotermická folie

III. Technické parametry areálu

 1. Kapacita Wellness je 8 osob ve finské sauně a 5 v parní sauně a 9 osob v odpočinkové místnosti.

IV. Popis technologie úpravy vody

 1. Zdroj vody pro sprchy tvoří vodovodní řad.

V. Kontrola, údržba, čištění

 1. Údržba musí zajistit čistotu a hygienickou nezávadnost všech prostorů po celou dobu provozu. Prostory okolo budov (dlážděná plocha, chodníky) jsou denně zametány. Předmětem provozního řádu není provoz stravovacího zařízení v areálu.
 2. Úklid prostorů se provádí denně po ukončení provozní doby.
 3. Návštěvní prostory, prostor wellness a prostory související jsou uklízeny průběžně po celou dobu provozu.
 4. Min. 1x denně se vytře podlaha i zařizovací předměty na WC, včetně jejich desinfekce (SAVO). Konečný úklid a desinfekce všech prostorů se provádí i po ukončení provozní doby. V případě nutnosti bude podlaha vytírána častěji. Obsluha při použití desinfekčních přípravků musí respektovat návod výrobce, používat ochranné pomůcky a zamezit návštěvníkům přímý kontakt s desinfekčním prostředkem. Podlaha a pryčny prohřívárny se musí pravidelně setřít čistou vodou, nejméně dvakrát denně během provozu. Pracovník po ukončení provozu vypne vytápění potírny, dveře potírny nechá otevřené. Roztokem dezinfekčního prostředků za pomoci smetáčku omyje pryčny, podlahový rošt a část obložení, o něž se návštěvníci opírají. Pak vodou ostříká stěny potírny a pryčny. Po nadzvednutí podlahových roštů provede očistu a dezinfekci podlahových dlaždic. Dveře potírny nechá otevřené do dalšího dne. Naplno zůstanou otevřené i větrací klapky uvnitř potírny. Dezinfekční přípravky jsou střídány dle aktivní látky 1x za 6 měsíců.
 5. Odpadové nádoby jsou vynášeny dle potřeby, nejméně však jednou denně, jsou udržovány v čistotě.
 6. Nejméně jednou denně, nejlépe po ukončení provozu, se musí všechny prostory sauny umýt vodou a čistícím prostředkem, vydrhnout kartáčem a vydezinfikovat dezinfekčním prostředkem (sprchy, podlahy apod.).
 7. Dveře, omyvatelné části stěn, šatnové skříňky a ostatní nábytek apod., se musí nejméně jednou týdně otřít čistým hadrem namočeným v dezinfekčním roztoku. Záchodová sedátka, držadla, kliky dveří a okolí klik budou nejméně jednou denně omyta dezinfekčním roztokem. Průběžně bude doplňován toaletní papír, papírové ručníky a tekuté mýdlo tam kde nejsou instalovány horkovzdušné osoušeče rukou.
 8. Malování a základní oprava všech nátěrů se provádí nejméně jednou do roka.
 9. Potřeby k úklidu a čištění jsou uloženy v úklidové místnosti v budově eFi Palace a musí být označeny datem spotřeby a názvem.
 10. Kartáče a stěrky používané k úklidu WC se nesmějí používat k jiným účelům. Po použití se musí řádně očistit a namočit do dezinfekčního roztoku.
 11. Každý pracovník obsluhy je povinen dbát pokynů orgánů hygienické služby, dodržovat hygienické a protiepidemické předpisy a provádět opatření k zabezpečení hygieny provozu fitness a wellness. Pracovníci musí být vybaveni,podle charakteru své práce, vhodným pracovním oděvem a ochrannou obuví. Zázemí pracovníků je umístěno v budově eFi Palace.
 12. Pravidla manipulace s provozním prádlem: Čisté prádlo bude vydáváno obsluhou ze skladu čistého prádla, špinavé prádlo bude sváženo do prádelny ( v 1. NP stejné budovy) při pravidelném úklidu. Trasy i uložení čistého a špinavého prádla jsou provozně odděleny.
 13. Pro každého zákazníka je vždy vydáváno prádlo čisté – osušky, prostěradla aj. na podložení v prohřívárně, ručníky k sušení, župany apod.

VI. Povinnosti provozovatele

 1. Určit odpovědně pracovníky obsluhy a zajistit jejich vyškolení.
 2. Dohlédnout na řádné seznámení pracovníků obsluhy s technickým zařízením a Provozním řádem úpravny vody zvláště pak s používáním chemikálií.
 3. Seznámit pracovníky před zahájením prací s problematikou práce s chemikáliemi.
 4. Dbát u pracovníků na dodržování bezpečnostních předpisů, zvláště pak na řádném používání pracovního oděvu a ochranných pracovních pomůcek a na dodržování bezpečnostních zásad.
 5. Zajišťovat provozní hmoty, náhradní díly, revize  a opravy technických zařízení. Minimálně 1x ročně provádět revizi zařízení a odstranění příslušných závad.
 6. Dohlížet na řádné vedení Provozního deníku.
 7. Zajistit školení personálu pro poskytování První pomoci a o záchraně tonoucího.
 8. Zajistit, aby se všichni pracovníci dle zákona č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách podrobili před nástupem do práce vstupní lékařské prohlídce a 1 x ročně preventivně lékařským prohlídkám.
 9. Zajistit Knihu stížností, která musí být uložena na viditelném místě (např. v pokladně)

 

VII. Povinnosti zaměstnanců

 1. Dodržovat všeobecné pokyny a předpisy pro ochranu a bezpečnost práce, používat ochranné pomůcky pro práci s desinfekčními přípravky.
 2. Znát a dodržovat Provozní řád a příslušné hygienické předpisy, normy a vyhlášky.
 3. Řídit se pokyny vydanými příslušným hygienikem.
 4. Včas nárokovat potřebný materiál, chemikálie a opravy. Zamezit provozu stroje či zařízení, které není ve stavu bez vad. Přerušit provoz fitness či wellness, pokud by vada či porucha mohla ohrozit návštěvníky.
 5. Dodržovat správné uložení chemikálií dle Provozního řádu, na místě k tomu určeném.
 6. Provádět drobnou údržbu dle svých možností a znalostí. Dbát na dobrý a bezporuchový chod zařízení.
 7. Udržovat pořádek, čistotu a osobní hygienu na pracovišti. Osobní věci ukládat pouze v šatně určené pro zaměstnance a dodržovat oddělení prostor na uskladnění špinavého a čistého prádla v zařízení.
 8. Účastnit se všech nutných školení a přezkoušení dle pokynů provozovatele.                                                                                                                
 9. Podrobit se vstupní lékařské prohlídce a 1x ročně preventivním lékařským prohlídkám, vlastnit zdravotní průkaz, jenž bude uložen u vedoucího zařízení.
 10. Navštívit ošetřujícího lékaře při onemocnění člena rodiny přenosnou chorobou nebo i při jiném styku s přenosnou chorobou a řídit se řádně pokyny ošetřujícího lékaře. O styku s nakažlivou chorobou i opatřeních ošetřujícího lékaře neprodleně seznámit provozovatele.
 11. Řídit se pokyny provozovatele a všechny poruchy, neobvyklé události a změny v provozu zaznamenat do Provozního deníku.
 12. Zabránit vstupu nepovolaných osob do prostorů, které nejsou přístupny veřejnosti.
 13. Být seznámen s umístěním lékárničky a jejím obsahem, včetně návodů k použití léků a zdravotnického materiálu.

VIII. Povinnosti návštěvníků

 1. Návštěvník je povinen řídit se provozním řádem a pokyny obsluhy.
 2. Zakoupením vstupu či permanentky návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
 3. Obsluha objektu je oprávněna odmítnout vstup dalších hostů v případě naplnění kapacity zařízení.
 4. Návštěvník je povinen dodržovat zákaz kouření a rozdělávání ohně v celém objektu a rovněž respektovat zákaz pohybu domácích zvířat.
 5. Před vstupem do šaten je každý návštěvník povinen se přezout.
 6. Za volně odložené osobní věci provozovatel nezodpovídá. K uložení věcí je určena uzamykatelná skříňka v šatně.
 7. U obsluhy si návštěvník vyzvedne klíč od skříňky. Ihned se dohodne s obsluhou na způsobu platby (hotově, permanentka) a u obsluhy mu bude založen konzumní účet. Po ukončení cvičení mu bude permanentka obsluhou opět vydána.
 8. Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník uschovat v trezoru k tomu určenému. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost!
 9. Návštěvník může využít občerstvení baru, přičemž sklenice patří pouze na bar nebo na místo k tomu určené - stoly v lobby posilovny. Návštěvník je povinen prázdné sklenice odevzdat na baru. Do prostor sauny je zakázáno vnášet vlastní potraviny či nápoje.
 10. Před vstupem do prostoru saun je návštěvník povinen se osprchovat.
 11. Návštěva sauny je určená především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které doposud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
 12. Použití lázně v sauně je zakázáno osobám, které trpí zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou, kašlem, zarudlými spojivkami, malátností, přenosnými záněty horních cest dýchacích, dále osobám s chorobami působícími odpor ( kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány,aj.)
 13. Vstup není rovněž povolen osobám, jež jsou bacilonosiči střevních chorob, jakož i členům rodin, jejichž příslušník trpí některou z infekčních chorob ( karanténa).
 14. Do objektu sauny je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým. Při jakémkoliv poranění, nevolnosti, vzniklým v průběhu lázně, požádá postižený ostatní společníky o pomoc při ošetření a tito přivolají obsluhu zařízení.
 15. Návštěvník pohybující se v prostoru saun je povinen být přiměřeně zahalen ručníkem či plachtou.
 16. Po ukončení návštěvy sauny předá návštěvník klíč od skříňky obsluze, zkontroluje, zda v prostoru objektu nic nezapomněl ( za věci zapomenuté nenese provozovatel žádnou odpovědnost!) a zaplatí konzumaci u obsluhy.
 17. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny. Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory fitness včetně šaten a uzavřít účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.
 18. Obsluha Wellness je oprávněna vykázat ty návštěvníky, kteří se chovají nevhodně, hlučně, jejich oděv či čistota neodpovídají dobrým mravům. Takto vykázaným návštěvníkům nebude uhrazené vstupné vráceno.

Provozní řád je platný od 1. 9. 2015.

WO FINDEN SIE UNS

Kontakte

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Schreiben Sie uns

* Alle Felder sind obligatorisch.