Ubytovací řád a storno podmínky

eFi Palace, s.r.o., IČ: 29378702
hotelová část eFi Palace Hotel***
Bratislavská 234/52, 602 00 Brno

I. Podmínky a způsob ubytování

 1. Hotel eFi Palace (dále jen „hotel“) je oprávněn ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci hotelu na recepci ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.
 2. Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat na recepci úřední doklad o hlášení pobytu, předložený klientovi při příchodu zaměstnancem hotelu, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně.
 3. Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 15 hod. do 21 hod. Do této doby hotel pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a hotel jej potvrdil.
 4. Klient, který trvá na ubytování před 09.30 hod, je povinen zaplatit plnou cenu i za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodl hotel s klientem jinak.
 5. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10.00 hod. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do 10.00 hod., může mu hotel účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak, tímto není dotčeno ukončení ubytovacího vztahu mezi hotelem a hostem ke dni, ke kterému měl host řádně uvolnit pokoj (den skončení pobytu). Pokud klient neuvolní pokoj, vyhrazuje si hotel právo zamezit hostu přístup do pokoje a pro případ neuhrazené platby za pobyt či jiných pohledávek za klientem si hotel vyhrazuje možnost využít zadržovací právo k movitým věcem vneseným hostem do pokoje. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a pověřenému zaměstnanci hotelu oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Hotel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje. Hotel nezodpovídá za movité věci vnesené hostem do pokoje poté, co host uvolní pokoj či poté co skončí ubytovací vztah mezi hotelem a hostem.
 6. V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji hotelu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů hotelu není možné.
 7. Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 8. Hotel poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem hotelu nejpozději v den skončení pobytu. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci hotelu.
 9. Hotel si vyhrazuje právo klienta neubytovat, pokud oděv či chování hosta neodpovídá dobrým mravům, host je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek nebo je host či jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěn.
 10. Klient je povinen přizpůsobit pobyt v hotelu a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.

 

II. Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky

 1. Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem hotelu, nejpozději však v den ukončení pobytu na základě předložení účtu, resp. faktury, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany klienta. Při pobytu delším než 7 dní je klient povinen uhradit celý pobyt nejpozději sedmý den pobytu, pokud se hotel s klientem nedohodli jinak. Účet, resp. faktura, je splatná při jejím předložení klientovi.
 2. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci hotelu.
 3. Hotel si vyhrazuje právo požadovat od klienta při rezervaci identifikační údaje platební karty  a rovněž zálohu ve výši ceny pobytu za jeden den pobytu v hotelu. Rezervace se pro hotel stává závaznou až po obdržení úhrady zálohy na účet hotelu. Hotel je oprávněn částku ve výši zálohy zablokovat na platební kartě, jejíž číslo klient sdělí při rezervaci a to formou předautorizace platby.
 4. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu nejpozději do 18:00 hodin dne, který je třetím dnem přede dnem ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace bezplatné a hotel zruší předautorizaci platby na platební kartě, jejíž číslo klient sdělil při rezervaci.
 5. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu po 18:00 hodině dne, který je třetím dnem přede dnem, ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace zpoplatněno. Hotel strhne klientovi z platební karty částku odpovídající platbě za pokoj a jednu noc dokončením předautorizované platby nebo provede úhradu započtením uhrazené zálohy.
 6. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu delšího než dva dny po 18:00 hodině dne, který je třetím dnem přede dnem, ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace zpoplatněno. Hotel strhne klientovi z platební karty částku odpovídající platbě za pokoj a dvě noci dokončením předautorizované platby nebo provede úhradu započtením uhrazené zálohy.
 7. V případě, kdy klient zruší rezervaci více než jednoho pokoje po 18:00 hodině dne, který je dvacátým dnem přede dnem, ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace zpoplatněno. Ubytovna strhne klientovi z platební karty částku odpovídající platbě za všechny pokoje za celou délku pobytu dokončením předautorizované platby nebo provede úhradu započtením uhrazené zálohy.
 8. V případě, že rezervace nebude řádně zrušena a klient se nedostaví k zahájení ubytování, ani termín zahájení ubytování nepřesune na pozdější den v rezervované délce pobytu, je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši ceny první noci a rezervace pobytu zaniká.
 9. V případě zkrácení pobytu klientem má hotel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou rezervovanou délku pobytu.
 10. Řádné zrušení rezervace musí být komunikováno písemně, elektronicky nebo telefonicky přímo s hotelem a může být provedeno nejpozději do 18 hodiny dne který je třetím dnem přede dnem ke kterému mělo být zahájeno ubytování.
 11. Hotel je oprávněn účtovat klientovi poplatek ve výši 10Euro či ekvivalent v CZK za nadměrné znečištění pokoje, které host zanechá po ukončení ubytování, zejména neumyté nádobí. Hotel je dále oprávněn účtovat klientovi cenu poškozeného či zničeného vybavení pokoje, přičemž je Hotel oprávněn provést blokaci a stržení takto vyúčtovaných částek na platební kartě hosta.

 

III. Zodpovědnost hotelu a klienta

 1. Hotel zodpovídá za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených klientem v ubytovací části hotelu podle obecně závazných předpisů.
 2. Hotel poskytuje hostům bezpečnostní trezory, do kterých doporučuje uložit cennosti.
 3. Hotel klienta seznámí s hodnotou inventáře pokoje/apartmánu. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři hotelu zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku hotelu má hotel právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na recepci. Je v zájmu klienta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient.
 4. V případě škody na majetku hotelu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu, že hotel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.
 5. V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení hotelu v souladu s těmito ubytovacími podmínkami je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.
 6. Podmínky pro praní prádla hostů: Hotel si vyhrazuje odmítnout ošetřit prádlo, jež je nadměrně znečištěno nebo je poškozeno. Čistírna nenese odpovědnost za narušené vybarvení, knoflíky či ozdobné spony poškozené během čistícího procesu. Náhrady škody či ztráty vzniklé vinou čistírny může dosáhnout maximálně pětinásobku ceny za čištění nebo praní uvedeného prádla.
 7. Hotel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na hotelovém parkovišti. Hotel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Hotel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem v garážích nebo parkovištích hotelu třetím osobám. Hotel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku hotelu vozidlem hosta a to i v případě, kdy škodu způsobila třetí osoba ve vozidle hosta nebo host vozidlem třetí osoby.
 8. Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Hotel doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá na pokoji, měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje recepci. Před odchodem z pokoje host řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna a dveře.
 9. Hotel nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo areál hotelu.

 

IV. Stravování a prodej alkoholických nápojů

 1. Klientům není dovoleno v prostorách hotelu konzumovat alkoholické nápoje, které nebyly zakoupené v hotelu.
 2. V prostorách hotelu je povolena konzumace alkoholu osobám starším 18 let, a to výhradně v rámci nápojového lístku nebo vinné karty hotelu.
 3. Klient není oprávněn vnášet do pokojů alkoholické nápoje nebo jakékoliv jiné potraviny zakoupené jinde, než v prostorách hotelu.
 4. Klient je povinen seznámit personál hotelu s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními, příp. stravovacími omezeními a tyto omezení nahlásí na recepci nebo vedoucímu odbytového střediska - restaurace.
 5. Personál hotelu je oprávněn odmítnout podat alkoholický nápoj osobám mladším 18 let a osobám zjevně již pod vlivem alkoholu.
 6. Hotel poskytuje snídaně, obědy a večeře v restauraci hotelu v časovém rozmezí určeném provozním řádem hotelu. Mimo vyhrazený čas pro obědy a večeře může host požádat personál o občerstvení, které se mu připraví podle možností kuchyně.
 7. Roomservis – pokojová služba je poskytována v hotelu pro ubytované hosty dle pravidel a cen uvedených na nabídkovém lístku roomservisu. Roomservis mohou využít hosté, jež mají v hotelu otevřený účet, dle pravidel o garanci plateb. Konzumace, jež je vyúčtována na hotelový účet hosta, musí být podepsána hostem. Hotovostní platby roomservisu jsou možné pouze na pokladně v restauraci nebo lobby baru hotelu předem a v běžné otevírací době.

 

V. Všeobecně platné ustanovení.

 1. Pro přijímání návštěv ubytovaných hostů je vyhrazeno lobby hotelu, případně jiné společenské prostory hotelu. V pokoji, kde je klient ubytovaný, smí přijímat návštěvy jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance nebo vedení hotelu v čase od 08.00 h do 22.00 h. Zaměstnanec hotelu není oprávněn podávat jakékoliv informace o ubytovaných klientech třetím osobám (s výjimkou příslušníků policie po jejich legitimování se a prokázání opodstatněnosti požadovat tyto údaje) ani povolit návštěvu třetí osoby hosta bez jeho souhlasu.
 2. V pokoji a společenských prostorách hotelu nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení hotelu přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení hotelu, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 3. V hotelu a zvlášť v pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, masážní strojek, fén atd.) a spotřebičů drobné domácí elektroniky (notebook, mobilní telefon atd.)
 4. Klientům není dovoleno vnášet do pokojů věci pro úschovu, kterým hotel vyčlenil jiná místa, např. sportovní potřeby, kočárky, kola, vozíky apod. Na úschovu těchto věcí se klient informuje na recepci. Za poškození majetku hotelu způsobené i přes tento zákaz bude hostovi účtována náhrada škody v plné výši. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 1 tis. Kč za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.
 5. Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách hotelu. V pokojích platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 100 Euro za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši. V pokojích jsou instalovány detektory kouře napojené na pult centrální ochrany. V případě, že host poruší zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm či zdrojem kouře, a způsobí výjezd hasičské zásahové jednotky, bude mu kromě smluvní pokuty vyúčtována i škoda související s výjezdem hasičské zásahové jednotky. Neoprávněná manipulace s detektory kouře či jinými bezpečnostními prvky je zakázána. Za jakýkoli zásah do funkčnosti detektorů kouře či jiných bezpečnostních prvků je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 100 Euro.
 6. V hotelu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Hotel je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.
 7. Klientům je přísně zakázáno využívat prostory wellness centra (posilovna, sauny) pod vlivem alkoholu a psychotropních látek. Klient, který trpí kardiovaskulárním onemocněním, resp. má jakékoliv zdravotní problémy, v důsledku kterých pobyt v bazénu, resp. v sauně může zhoršit jeho zdravotní stav nebo ohrozit jeho život, může využívat zařízení posilovny a saun jen na vlastní riziko a zodpovědnost.
 8. Psi a jiná zvířata se můžou pohybovat v prostorách hotelu jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance hotelu nebo na základě předcházející dohody klienta s hotelem za předpokladu, že majitel prokáže jejich zdravotní způsobilost. Cena za ubytování zvířete se účtuje podle platného hotelového ceníku. Na ubytování psů a jiných zvířat se vztahují následující opatření:
  • Psům a jiným zvířatům je zakázaný vstup a pobyt v těch prostorách, ve kterých jsou skladované a připravované potraviny nebo se podávají jídla a nápoje.
  • Vstup do ubytovací části hotelu mají pouze malá plemena psů.
  • Psům a jiným zvířatům je zakázán vstup do wellness centra.
  • Ve všech veřejných prostorách hotelu musí být každý pes na vodítku a mít náhubek.
  • Psi a jiná zvířata se nesmí nechat odpočívat/ležet na lůžku nebo jiném zařízení, které slouží k odpočinku klienta.
  • Na krmení psů a jiných zvířat nesmí být použitý inventář, který slouží na přípravu nebo podávání jídla hostům.
  • V případě jakéhokoliv poškození hotelového zařízení zvířetem je klient povinen zaplatit škodu v plné výši.
  • Za zvíře zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete a klient, který zvířeti pobyt v pokoji umožnil.
  • Za výše uvedené porušení pravidel a opatření, vyjma přímého poškození majetku, které je účtováno hostu v plné výši, bude hostovi účtována za dodatečný úklid pokoje či prostor znečištěný zvířetem částka až ve výši 1 tis. Kč.
  • Hotel si vyhrazuje právo vyúčtovat případně i přímé náklady za čištění, jež budou převyšovat výše uvedenou částku, a to v plné výši. Hotel si také vyhrazuje právo k úhradě/zaplacení nových lůžkovin, jež byly použity pro odpočinek zvířat. Tyto lůžkoviny budou hostovi vyúčtovány v plné výši.
  • Úklid a kontrola pokoje, kde je host ubytován i se zvířetem musí být umožněn tak, aby nedošlo k ohrožení personálu či jiných hostů hotelu. Kontrola musí být umožněna, alespoň jednou denně pro případné zjištění škod či nadměrného znečištění.
 9. Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, v pokoji s balkonem zavřít dveře na balkon, zavřít okna, zamknout dveře a klíč od hotelového pokoje s čipemodevzdat na recepci. Za ztrátu klíčů účtuje hotel částku 100,- Kč za kus. V případě, kdy má host zapůjčeno ovládání od klimatizační jednotky, odevzdá při odchodu rovněž toto ovládání. Za ztrátu ovládání od klimatizační jednotky účtuje hotel částku 2000,-Kč.
 10. Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech.
 11. Hotel doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách hotelu.
 12. V čase od 22.00 h do 06.00 h je klient povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem provozovatele (vedoucího hotelu, resp. zástupce) se mohou organizovat v prostorách hotelu společenské akce i po 22.00 h, a to v prostorách k tomu určených. Během celého dne je zakázáno provozovat nadměrný hluk v prostorách hotelu. V případě, kdy klient bude provozovat nadměrný hluk, bude personálem hotelu upozorněn, aby od takového jednání upustil, jinak to bude bráno jako hrubé porušování tohoto ubytovacího řádu.
 13. Klient v prostorách hotelu nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 14. V případě velkého zájmu klientů hotelu o využívání doplňkových služeb jako např. wellness nebo sauna, si hotel vyhrazuje právo omezit vstup, resp. využívání služeb klienta na max. 1 hodinu doplňkové služby.
 15. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu. Dotazník je k dispozici na recepci.
 16. Spory, které vzniknou z této smlouvy, budou řešeny prostřednictvím soudů v České republice. Ve sporech o náhradu škody, ve kterých žalovanou osobou bude osoba mající bydliště v některém z členských států EU, je daná příslušnost soudu místa, kde ke škodě došlo, podle čl. 5, bod 3 Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 17. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele informuje hotel klienta o možnosti řešení případných sporů mimosoudní cestou, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (v souladu s § 20e zákona č. 634/1992 Sb.), Internetovou adresu České obchodní inspekce naleznete zde: http://www.coi.cz/.
 18. Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient nebude dodržovat ubytovací řád, má vedení hotelu právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Hotel má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit hotel. Klient je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly hotelu, včetně všech jeho zařízení a důsledně je dodržovat.
 19. Host poskytující hotelu při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů uděluje souhlas k manuálnímu i automatickému zpracování osobních údajů, které poskytl, a to na dobu nezbytně nutnou.  Účelem zpracování je poskytnutí ubytovacích služeb jakož i nabízení dalších produktů a služeb. Tento souhlas je udělen společnosti eFi Palace, s.r.o. a všem společnostem, které s ní tvoří koncern. Tento souhlas je host oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@efihotel.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla společnosti.

  S ohledem na povinnost hlásit ubytování dle zákona č. 326/1999 Sb. policii České republiky, předloží host nejpozději při převzetí klíče od pokoje platný cestovní pas či osobní identifikační doklad, přičemž uděluje souhlas s pořízením fotokopie takového dokladu pro potřebu evidence hotelu. V případě, kdy host nepředloží výše uvedený doklad, vyhrazuje si hotel právo hosta neubytovat, přičemž v případě, kdy takto dojde ke stornu rezervace má host povinnost uhradit storno poplatek dle bodu II odst. 6 těchto podmínek.

  Host svým podpisem odsouhlasil, že se obeznámil se všemi provozními řády ubytovací, stravovací a wellness části hotelu. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.

 

Ubytovací řád je platný od 23.5.2018 a nahrazuje předchozí znění ze dne 1.2.2016

 

WO FINDEN SIE UNS

Kontakte

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Schreiben Sie uns

* Alle Felder sind obligatorisch.